REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresemammoshop.eu.

Sprzedającym jest Weronika Komin dostępny pod adresem ul. Kwiatowa 8A/3, 63-500 Ostrzeszów, prowadzący działalność pn. ERROR Weronika Komin, na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 514-035-96-08, Regon: 524379241 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 537-108-190 – koszt połączenia za minutę zgodnie z taryfą swojego operatora komórkowego lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ammoshop.eu.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konto Stałego Klienta – podstrona Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży; część towarów oferowanych w Sklepie Internetowym dostępna jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2014 poz. 121 ze zm.), zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem ammoshop.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: ammoshop.eu.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep ammoshop.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie ammoshop.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem (komputer PC, tablet lub smartphone) podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne, tj. przeglądarkę internetową: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub inną.

 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Świadczenie usług elektronicznych

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:

 1. Konto Stałego Klienta w Sklepie,

 2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie.

 1. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

 1. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Stałego Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji;

 2. do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta danych zawartych w formularzu zamówienia;

 3. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka);

 4. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Stałego Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony;

 5. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia;

 1. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych:

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia;

 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym; naruszenie regulaminu powinno mieć charakter obiektywny i bezprawny; wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej 1-krotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu; rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia;

 3. wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy;

 4. niezależnie od postanowień wskazanych wyżej strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 4 Zakupy w Sklepie ammoshop.eu

 1. Wszystkie produkty, które można kupić w Sklepie internetowym DOSTĘPNE SĄ BEZ ZEZWOLENIA.

 2. Aby zakupić produkty z oznaczeniem „18+” wystarczy być osobą pełnoletnią. W związku z tym przy zakupie dodatkowo potrzebny będzie numeru PESEL Klienta (w celu weryfikacji wieku).

 3. UWAGA! W niektórych krajach mogą być różne przepisy prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu produktów. Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, spoczywa na Tobie obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.

 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ammoshop.eu są cenami brutto, i wyrażone są w złotych polskich oraz w euro. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową ammoshop.eu.

 6. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§ 5 Dodawanie produktów do koszyka

 1. Chcąc zakupić produkt w naszym Sklepie, musisz najpierw umieścić go w Koszyku.

 2. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „do koszyka” znajdujący się przy wybranej przez Ciebie pozycji. Możesz to zrobić z poziomu listy produktów lub strony głównej produktu.

 3. Po dodaniu, towar trafi do Koszyka, a Ty będziesz mógł kontynuować zakupy

§ 6 Składanie zamówienia

 1. Gdy dodałeś już wszystkie produkty do koszyka, przejdź do kasy (wybierz koszyk, rozwinie się twoja lista produktów, a pod nią przycisk „przejdź do kasy”).

 2. Sprawdź, czy znajdują się tam wszystkie produkty, jakie chciałeś do niego dodać.

 3. Wybierz formę dostawy oraz najwygodniejszy dla Ciebie sposób płatności.

 4. Po wybraniu formy płatności, kliknij przycisk „zamawiam”, zostaniesz przeniesiony do formularza danych osobowych.

 5. Jeśli posiadasz już Konto Stałego Klienta i zalogowałeś się, Twoje dane zostaną automatycznie wpisane do formularza.

 6. Jeśli dokonujesz pierwszych zakupów w ammoshop.eu, możesz się zarejestrować(posiadając Konto Stałego Klienta masz wgląd do historii zamówień, brak konieczności wprowadzania danych przy kolejnych zakupach, możliwość otrzymania rabatów) lub złożyć zamówienie bez rejestracji, w formularzu zamówienia podaj dane niezbędne do realizacji przesyłki – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Przy zakupie produktów pirotechnicznych lub do samoobrony potrzebny nam będzie też Twój numer PESEL w celu weryfikacji wieku(numer należy wpisać w uwagach przy składaniu zamówienia).

 7. Po wypełnieniu formularza wystarczy kliknąć przycisk „Podsumowanie”, aby sprawdzić, czy wszystkie dane zostały poprawnie wpisane.

 8. Jeśli będziesz chciał coś zmienić, możesz zrobić to klikając przycisk „wstecz”. Jeśli wszystko się zgadza, wciśnij „potwierdzam zakup”. Zamówienie zostanie do nas wysłane.

  § 7 Potwierdzenie zamówienia

 1. Wyślemy do Ciebie e-maila z potwierdzeniem zamówienia.

 2. Aby potwierdzić zamówienie, kliknij w link przesłany do Ciebie w e-mailu. Dopiero po potwierdzeniu będziemy mogli przystąpić do realizacji zamówienia.

 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

  § 8 Dostępność produktów

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane produkty w ammoshop.eu dostępne były natychmiast.

 2. Informacja o dostępności produktu znajduje się na karcie głównej produktu.

 3. Opis informacji umieszczonych w karcie produktu:

 1. na stanie – zamówienie realizowane w 24h.

 2. spodziewana dostawa – towar aktualnie nie jest dostępny, jednak można już składać zamówienia.

 3. brak towaru – obecnie nie ma tego produktu w magazynie, można dodać towar do listy powiadomień (opcja tylko dla zarejestrowanych klientów).

 1. Czas realizacji zamówienia dotyczy przygotowania paczki do wysłania w dni robocze. Gdy składasz zamówienie na kilka produktów, końcowy czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu z najdłuższym czasem realizacji (informacja pojawia się na karcie produktu i w koszyku).

 2. Zdarzają się jednak sytuacje, z przyczyn od nas niezależnych, iż na towar trzeba poczekać. W takim przypadku obsługa Sklepu ammoshop.eu skontaktuje się z Klientem i ustali status zamówienia (zamiana towaru, oczekiwanie na dostawę, anulowanie).

§ 9 Przechowalnia

 1. Jeśli nie jesteś do końca przekonany co do zakupu danego towaru lub chciałbyś odłożyć zakupy na inny termin, wystarczy dodać wybrane artykuły do przechowalni. Produkty będą przechowywane w schowku przez cały czas.

 2. Aby dodać towar do przechowalni, wystarczy na stronie produktu kliknąć przycisk „dodaj do przechowalni”. Przycisk znajduje się na stronie listy produktów lub karcie produktu. Taką możliwość mają tylko zarejestrowani klienci.

 3. Aby wrócić do przechowywanego produktu, należy się zalogować i kliknąć przycisk „moje konto”. Zapamiętany produkt znajduje się w dolnej części panelu klienta. Taka opcja zapamiętywania produktów w przyszłości pozwoli zaoszczędzić czas na ponowne ich wyszukiwanie i wybieranie.

 4. Będąc w przechowalni jednym kliknięciem możesz dodać produkt do koszyka, albo po prostu usunąć go z listy.

§ 10 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Sposoby wysyłki znajdują się w zakładce „wysyłka”

 1. Koszty dostawy znajdują się w zakładce „płatności”

 1. Czas dostawy znajdują się w zakładce „czas realizacji zamówienia”

 1. Czas realizacji i dostawy zamówienia zależy od dostępności produktu w naszym magazynie (informacja pojawia się na stronie produktu i w koszyku) oraz rodzaju dostawy.

 2. Zamówienia opłacone i potwierdzone do godziny 12-tej wysyłamy tego samego dnia (produkty z wysyłką 24h).

 3. Składając zamówienie w piątek po godzinie 12.00, sobotę, niedziele (lub inny dzień wolny od pracy), realizacja zamówienia rozpocznie się w poniedziałek (kolejny dzień roboczy).

 1. Potwierdzenie zamówienia oznacza:

 1. klikniecie w link potwierdzający złożenie zamówienia,

 2. opłacenie zamówienia – płatności natychmiastowe, płatność za pobraniem, przelew na rachunek bankowy oraz odbiór osobisty.

§ 11 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu.

 2. Sposoby płatności akceptowane w Sklepie ammoshop.eu znajdują się w zakładce „płatności”

§ 12 Odstąpienie od umowy

(zwrot towaru bez podania przyczyny)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dnia zawarcia umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy [formularz zwrotu]. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, z zachowaniem terminu, o którym była mowa wyżej.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim akcesoria oraz dowód zakupu.

 4. Zwrot pieniędzy za produkt oraz koszty przesyłki, w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie, zostanie przekazany na wskazane konto bankowe, zawarte w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy – w terminie 14 dni.

 5. Uwaga! Koszt dostarczenia zwracanego produktu ponosi kupujący. Zwroty nadesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

§ 13 Procedura reklamacji

 1. Wszystkie produkty w sklepie ammoshop.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku gdy dany produkt jest używany lub posiada określone wady fizyczne informacja ta zawarta jest w nazwie lub opisie produktu na stronie Sklepu.

 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, wad ukrytych lub jawnych towaru prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sklepem ammoshop.eu.

 3. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną w przypadku artykułów objętych gwarancją. Należy wypełnić formularz reklamacji i dołączyć go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyny reklamacji, daty zakupu oraz wystąpienia wady [formularz reklamacji].

 4. Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu. Reklamowany produkt można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

  AMMOSHOP
  Tęczowa 10
  63-500 Ostrzeszów

 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 6. W przypadku zwrotu wartości kupionego towaru, Klientowi zostaną zwrócone również koszty przesyłki, w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

§ 14 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 ze zm.),

 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 1.09.2019 r.

Gotowy plik: pobierz